எங்கே – Where?

Translate to Tamil (எங்கே – sentences)

 1. Where are we?
 2. Where is your father?
 3. Where is Batticaloa?
 4. Where is your school?
 5. Where is your room?
 6. Where did you go?
 7. Where are you going?
 8. From where are the Sri Lankans coming?
 9. Where will we meet?
 10. Where is my child playing?
 11. Where are the birds flying?
 12. Where can I buy a ticket?
 13. Where is the nearest bank?
 14. Where did you see the woman?
 15. Where did she go last Sunday?
 16. Where did you live last year?
 17. Where will you eat today?
 18. Where would you like to go
 19. Your shoes are here. Where are mine?
 20. Where did you find that ugly cat?

Review your answers:

 1. நாங்கள் எங்கு இருக்கிறோம்?
 2. உங்கள் தந்தை எங்கே?
 3. மட்டக்களப்பு (Batticaloa) எங்கே?
 4. உங்கள் பாடசாலை எங்கே?
 5. உங்கள் அறை (room) எங்கே?
 6. நீ எங்கே போனாய்?
 7. நீ எங்கே போகிறாய்?
 8. இலங்கையர்கள் எங்கே இருந்து வருகிறார்கள்?
 9. நாம் எங்கே சந்திப்போம்?
 10. எனது குழந்தை எங்கே விளையாடுகிறது?
 11. பறவைகள் எங்கே பறக்கின்றன?
 12. எங்கே ஒரு டிக்கெட் வாங்கலாம்?
 13. அருகிலுள்ள வங்கி (bank) எங்கே?
 14. அந்தப் பெண்ணை நீங்கள் எங்கே பார்த்தீர்கள்?
 15. கடந்த / போன ஞாயிறன்று அவள் எங்கே போனாள்?
 16. கடந்த /போன ஆண்டு நீங்கள் எங்கே வாழ்ந்தீர்கள?
 17. இன்று நீங்கள் எங்கே சாப்பிடுவீர்கள்?
 18. நீங்கள் எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்கள்
 19. உங்கள் சப்பாத்துக்கள் (shoes) இங்கே இருக்கிறது. எனது (சப்பாத்துக்கள்) எங்கே?
 20. அந்த அசிங்கமான பூனையை நீங்கள் எங்கே கண்டுபிடித்தீர்கள்?