எத்தனை – How many?

Translate to Tamil:

 1. How many trees are there in the garden?
 2. How old is the teacher?
 3. How many fruits can one tree have?
 4. How many types of flowers are there?
 5. How many thousands of people will come to the lake?
 6. How many temples are there in india?
 7. How old is the student?
 8. How many people live in America?
 9. How many Sri Lankans study in England?
 10. How many books did you read in university?

Review your answers:

 1. தோட்டத்தில் எத்தனை மரங்கள் உள்ளன?
 2. ஆசிரியருக்கு எத்தனை வயது?
 3. ஒரு மரத்தில் எத்தனை பழங்கள் இருக்க முடியும்?
 4. எத்தனை வகையான பூக்கள் உள்ளன?
 5. எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் ஏரிக்கு வருவார்கள்?
 6. இந்தியாவில் எத்தனை கோயில்கள் உள்ளன?
 7. மாணவரின் வயது என்ன?
 8. அமெரிக்காவில் எத்தனை பேர் வசிக்கிறார்கள்?
 9. இங்கிலாந்தில் எத்தனை இலங்கையர்கள் படிக்கிறார்கள்?
 10. பல்கலைக்கழகத்தில் எத்தனை புத்தகங்களைப் வாசித்தீர்கள்?