என்ன – What?

Translate to Tamil (என்ன – sentences)

 1. What‘s that?
 2. What time is it?
 3. What did he say?
 4. What‘s that sound?
 5. What’s that building?
 6. What‘s that big mountain?
 7. What did the doctor say?
 8. What are you looking at?
 9. What did you have to eat? to drink?
 10. What time will you go home?
 11. What did they do to the table?
 12. What‘s your daughter’s name?
 13. What do you have in your bag?
 14. What happened last night? What is happening?
 15. What did you buy at the shop? What did she buy at the shop?
 16. What did they say in America? What will they say to me?
 17. What‘s your name? What does it mean?
 18. What is Aparna doing? What is Aparna reading?
 19. What do you do? What are you going to do?
 20. What is Savan doing? What am I going to do now?
 21. What did Cynthia cook? What is Kesevan eating?
 22. What is on the table? What is in the house?
 23. What is the problem? What is the problem with you?
 24. What‘s the price of the bus ticket? What is the price of this car?
 25. What did you do last Sunday? What did you do this morning?
 26. What medicine did the doctor give you?
 27. She listens carefully to what I say.
 28. Can you write down what he says?
 29. What are you going to do today?
 30. What did she buy at that store?
 31. What kind of work will you do in India?
 32. What did the teacher say? What book will the students read?
 33. What happened to the ship? What happened to her?
 34. What did you do with my book? What did you do with the rice?
 35. What did you give him yesterday? What will you give him tomorrow?

Review your answers:

 1. அது என்ன?
 2. (இப்போது) நேரம் என்ன?
 3. அவன் என்ன சொன்னான்?
 4. அது என்ன சத்தம்?
 5. அது என்ன கட்டிடம் (building)?
 6. அந்த பெரிய மலை என்ன?
 7. மருத்துவர் என்ன சொன்னார்?
 8. நீ என்னத்தைப் (shortened to: எதை) பார்க்கிறாய்?
 9. நீ என்னத்தை சாப்பிட்டாய்? நீ என்னத்தைக் குடித்தாய்?
 10. எத்தனை மணிக்கு நீ வீட்டுக்குப் போவாய்?
 11. மேசைக்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்?
 12. உனது மகளின் பெயர் என்ன?
 13. உனது பையில் (bag) என்ன உள்ளது/இருக்கிறது?
 14. நேற்று இரவு என்ன நடந்தது (happened)? (இப்போது) என்ன நடக்கிறது?
 15. நீ கடையில் என்ன வாங்கினாய்? அவள் கடையில் என்ன வாங்கினாள்?
 16. அவர்கள் அமெரிக்காவில் என்ன சொன்னார்கள்? அவர்கள் எனக்கு என்ன சொல்வார்கள்?
 17. உங்கள் பெயர் என்ன? இதற்கு (இந்த பெயருக்கு) என்ன அர்த்தம்?
 18. அபர்ணா என்ன செய்கிறாள்? அபர்ணா என்ன வாசிக்கிறாள்?
 19. நீ என்ன செய்கிறாய்? நீ என்ன செய்யப் போகிறாய்?
 20. சவான் என்ன செய்கிறான்? நான் இப்போது என்ன செய்யப் போகிறேன்?
 21. சிந்தியா என்ன சமைத்தாள்? கேசவன் என்ன சாப்பிடுகிறான்?
 22. மேசையில் என்ன இருக்கிறது? வீட்டில் என்ன இருக்கிறது?
 23. என்ன பிரச்சனை? உனக்கு என்ன பிரச்சனை?
 24. பஸ் டிக்கெட்டின் விலை என்ன? இந்த காரின் விலை என்ன?
  [‘you’ translated as நீங்கள் (respectful) from here]
 25. கடந்த ஞாயிறு நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? இன்று காலை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்?
 26. மருத்துவர் உங்களுக்கு என்ன மருந்து தந்தார் (give)?
 27. நான் சொல்வதை அவள் கவனமாகக் கேட்கிறாள் (listen).
 28. அவர் சொல்வதை உங்களால் எழுத முடியுமா?
 29. இன்று நீங்கள் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்?
 30. அவள் அந்த கடையில் என்ன வாங்கினாள்?
 31. இந்தியாவில் நீங்கள் என்ன வகையான வேலை செய்வீர்கள்?
 32. ஆசிரியர் என்ன சொன்னார்? மாணவர்கள் என்ன புத்தகம் படிப்பார்கள்?
 33. கப்பலுக்கு என்ன நடந்தது? அவளுக்கு என்ன நடந்தது?
 34. என் புத்தகத்தை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? அரிசியை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்?
 35. நேற்று நீங்கள் அவருக்கு என்ன கொடுத்தீர்கள்? நாளை அவனுக்கு என்ன கொடுப்பீர்கள்?