எப்படி – How?

Translate to Tamil:

 1. How are you?
 2. How is your dad?
 3. How was your day?
 4. How would I know?
 5. How about tomorrow?
 6. How was your night?
 7. How did you come here?
 8. How was today’s game?
 9. How do I open the bottle?
 10. How will we go home?

Review your answers:

 1. நீ எப்படி இருக்கிறாய்?
 2. உனது அப்பா எப்படி இருக்கிறார்?
 3. உனது நாள் எப்படி இருந்தது?
 4. எனக்கு எப்படி தெரியும்?
 5. நாளைக்கு எப்படி?
 6. உனது இரவு எப்படி இருந்தது?
 7. நீ எப்படி இங்கு வந்தாய்?
 8. இன்று (இன்றைய) விளையாட்டு (game) எப்படி இருந்தது?
 9. நான் போத்தலை எப்படி திறப்பது?
 10. நாம் எப்படி வீட்டிற்குச் செல்வோம்?