எவ்வளவு – How much?

Translate to Tamil:

 1. How far (distance) is Sri Lanka from India?
 2. You will meet him after how many years?
 3. She will see you after how long?
 4. How much time do you exercise for everyday?
 5. How much money did you pay the doctor?
 6. For how many days do will there be a curfew?
 7. How beautiful is that young girl!?
 8. How many people came to see my grandfather last week?
 9. How many students are there in the class?
 10. How high is Mount Piduruthalagala?
 11. What a nice boy!
 12. How much does it cost to buy a fruit?
 13. How much is it for a kilo of rice?
 14. What an intelligent woman!
 15. How much is a kilo of sugar?

Review your answers:

 1. இந்தியாவிலிருந்து இலங்கை எவ்வளவு தூரம்?
 2. எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் அவரை சந்திப்பீர்கள்?
 3. எவ்வளவு நேரத்தின் பின் (after) அவள் உன்னைப் பார்ப்பாள்?
 4. ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு நேரம் உடற்பயிற்சி (exercise) செய்கிறீர்கள்?
 5. மருத்துவரிடம் எவ்வளவு பணம் (money) செலுத்தினீர்கள்?
 6. எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஊரடங்கு (curfew) இருக்கும்?
 7. அந்த இளம் பெண் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள்?!
 8. கடந்த வாரம் என் தாத்தாவை பார்க்க எவ்வளவு/எத்தனை பேர் வந்தார்கள்?
 9. வகுப்பில் எவ்வளவு/எத்தனை மாணவர்கள் உள்ளனர்?
 10. பிதுருதாலகால மலை எவ்வளவு உயரமாக உள்ளது?
 11. எவ்வளவு ஒரு நல்ல பையன்! (how much nice a boy)
 12. ஒரு பழத்தை வாங்குவதற்கு எவ்வளவு விலை?
 13. ஒரு கிலோ அரிசிக்கு எவ்வளவு விலை?
 14. என்ன ஒரு புத்திசாலி பெண்!
 15. ஒரு கிலோ சீனி எவ்வளவு?