திரிதல்

Letters may change when two words are joined together. The changes affect the last letter of the preceding word and the first letter of the following word as follows:

 1. When the preceding word ends in a mute consonant, and the next begins with a vowel, that vowel is dropped, and its characteristic mark is joined to the mute consonant; thus:
  • அவன் இல்லை -> அவனில்லை
  • கோபம் உள்ள -> கோபமுள்ள
 2. When ம் is followed by:
  • க், the ம் is changed into ங்
   • செயம்கோண்டான் -> செயங்கோண்டான் (he conquered)
  • ச், the ம் is changed into ஞ்.
   • பாவம்செதய்தான் -> பாவஞ்செதய்தான் (he sinned)
  • த், the ம் is changed into ந்.
   • புத்தகம்தந்தான் -> புத்தகந்தந்தான் (he gave a book)
 3. When ல் is followed by க, ச, or ப, the ல் is changed into ற்.

But when ல் is followed by ^, both are changed
into #,

Thus: பரல்சல் gravel stone, is written பரற்
u^soQ’3’treo, a ivord in return^ is written Lj^.p
QpL^&E[r&}ULrLu9iLL-ir<c^,