யார் – Who?Translate to Tamil (யார் – sentences):

Who is that?
Who is he?
Who will do it?
Who broke the chair?
Who is that tall woman?
Who is that old man?
Who did you play with? Who will you play with? Who are you playing with?
Who is speaking now? Who will speak tonight?
Do you know who she is?
Go and see who it is.
Who is your doctor?
Who is your favorite teacher?
Who is Sri Lanka’s president?
Who do you want to talk to?
Who did your dog bite?
Who did you meet there?
Who wrote that book? Who will you give the book to?
Whose dog is this? Whose chocolate is this?
Whose house is that? Whose child is Miro playing with?

Review your answers

 1. அது யார்?
 2. அவன் யார்?
 3. யார் இதை/அதை செய்வார்?
 4. கதிரையை உடைத்தவர் யார்?
 5. அந்த உயரமான பெண் யார்?
 6. அந்த வயதான மனிதர் யார்?
 7. யாரோடு விளையாடினாய்? யாரோடு விளையாடுவாய்? யாரோடு விளையாடுகிறாய்?
 8. இப்போது (now) பேசுபவர் யார்? இன்று இரவு யார் பேசுவார்?
 9. அவள் யார் என்று உனக்குத் தெரியுமா?
 10. போ(ய்) அது யார் என்று பார்
 11. உனது மருத்துவர் யார்?
 12. உனக்கு மிகப் பிடித்த ஆசிரியர் யார்?
 13. இலங்கையின் ஜனாதிபதி (president) யார்?
 14. யாரோடு பேச வேண்டும்/விரும்புகிறாய்?
 15. உனது நாய் யாரைக் கடித்தது?
 16. நீ அங்கே யாரை சந்தித்தாய்?
 17. அந்த புத்தகத்தை எழுதியது யார்? நீ யாருக்குப் (அந்த) புத்தகத்தைக் கொடுப்பாய்?
 18. இது யாருடைய நாய்? இது யாருடைய இனிப்பு (sweet)?
 19. இந்த வீடு யாருடையது? யாருடைய குழந்தையோடு மீரோ விளையாடுகிறா(ள்/ன்?)